Welke organisaties?

 

Het college houdt toezicht op onderstaande organisaties:

Vereniging Het Bureau voor Muziekauteursrecht

Logo BumaStemra

De vereniging Buma verleent bemiddeling inzake muziekauteursrecht. Het gaat hierbij om het ten behoeve van rechthebbenden (componisten, tekstdichters en muziekuitgevers) sluiten of ten uitvoer leggen van overeenkomsten betreffende de uitvoering van muziekwerken in het openbaar of de uitzending in een radio- of televisieprogramma. Buma maakt hierover afspraken met muziekgebruikers, zoals omroepen en orkesten. Buma onderhandelt met betalingsplichtigen over de hoogte van de vergoedingen en verdeelt de geïnde gelden vervolgens onder de rechthebbenden.

Zie voor meer informatie www.bumastemra.nl.


The International Publishers Right Organization

IPRO

IPRO (“the International Publishers Right Organization”) vertegenwoordigt internationaal opererende uitgevers bij de incasso en verdeling van auteursrechtelijke vergoedingen geïncasseerd bij educatieve instellingen, bibliotheken en andere gebruikers.  De door IPRO geïncasseerde gelden hebben hoofdzakelijk betrekking op vergoedingen voor het (digitaal) kopiëren en hergebruik van boeken en tijdschriften (bijvoorbeeld voor het gebruik in readers). IPRO is de internationale evenknie van de stichting PRO.

Zie voor meer informatie www.ipro.nu


 

Stichting Leenrecht

leenrecht1

De Stichting Leenrecht is exclusief aangewezen om namens rechthebbenden de billijke vergoeding te incasseren die openbare bibliotheken verschuldigd zijn voor het uitlenen van beschermde werken, zoals boeken, cd’s en dvd’s. De hoogte van de leenrechtvergoeding wordt vastgesteld door de Stichting Onderhandelingen Leenvergoeding (Stol), waarin zowel onderhandelaars voor de rechthebbenden als de betalingsplichtigen vertegenwoordigd zijn. De Stichting Leenrecht onderhandelt in de Stol voor de rechthebbenden. Het College is niet belast met toezicht op de Stol. De leenrechtvergoedingen worden via zogenaamde repartitie- of verdeelorganisaties (organisaties die specifieke groepen van rechthebbenden vertegenwoordigen, zoals schrijvers, vertalers en illustratoren) aan de rechthebbenden uitgekeerd.

Zie voor meer informatie www.leenrecht.nl.


 

Stichting Literaire Rechten Auteurs

lira

Lira vertegenwoordigt schrijvers, bewerkers, vertalers, freelance journalisten en scenarioschrijvers bij de collectieve uitoefening en verdeling van leenrecht, kabelrecht, thuiskopievergoeding, deel van het reprorecht, LiteROM-gelden en voor journalisten de verdeling van de door stichting PRO geïncasseerde vergoeding voor readers, knipselkranten en –diensten.

Zie voor meer informatie www.lira.nl.


 

Stichting Naburige Rechtenorganisatie voor Musici en Acteurs

norma

NORMA vertegenwoordigt uitvoerende kunstenaars, zoals musici, acteurs, cabaretiers en dansers bij de collectieve exploitatie van hun naburige rechten in binnen- en buitenland. Dit houdt in het innen en verdelen van thuiskopie-, leenrecht-, verhuurrecht- satelliet- en kabelgelden, vergoedingen ten behoeve van achtergrondmuziek, exploitatie van audiovisuele archieven en van oude werken op dvd.

Zie voor meer informatie www.stichtingnorma.nl.


Stichting Pictoright

pictoright

Pictoright vertegenwoordigt illustratoren, beeldend kunstenaars, grafisch vormgevers, fotografen en andere professionele beeldmakers bij regelingen voor de reproductie van beeldende kunst (beeldrecht). Tevens vertegenwoordigt zij de makers van visuele werken bij collectieve vergoedingsregelingen voor leenrecht, thuiskopie, reprorecht en readerregelingen en kabeldoorgifte.

Zie voor meer informatie www.pictoright.nl.


Stichting Platform Multimediaproducenten (PM)

pm

Deze stichting vertegenwoordigt producenten en uitgevers van interactieve media bij
de verdeling van de thuiskopie- en leenrechtvergoeding.

Zie voor meer informatie www.multimediaproducenten.nl.


Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie

pro

PRO vertegenwoordigt uitgevers, mede namens hun auteurs, bij collectieve regelingen voor het reproduceren uit hun uitgaven voor onderwijspublicaties (readers en de LiteROM) en knipselkranten en –diensten. Ook verdeelt PRO het uitgeversaandeel van het leenrecht en verwerft mandaten voor een aangepaste Reprorechtregeling.

Zie voor meer informatie www.stichting-pro.nl


Stichting Reprorecht

Reprorecht Logo

De Stichting Reprorecht is exclusief belast met de incasso van de vergoedingen voor het kopiëren van (gedeelten uit) auteursrechtelijk beschermde geschriften. Tot 1 februari 2003 beperkte deze taak zich tot de incasso onder bepaalde groepen gebruikers in de publieke sector, zoals onderwijsinstellingen en bibliotheken. Sinds 1 februari 2003 is deze stichting ook belast met de inning van reprorechtvergoedingen bij het bedrijfsleven. De geïnde vergoedingen worden vervolgens uitgekeerd aan uitgevers en individuele auteurs. De hoogte van de reprorechtvergoeding is vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur (Staatsblad 2002, nr. 574).

Zie voor meer informatie www.reprorecht.nl.


Stichting tot Exploitatie van Kabeltelevisierechten op Audiovisueel Materiaal


SEKAM vertegenwoordigt film- en televisieproducenten bij de verdeling van kabelrechtvergoedingen.

Zie voor meer informatie www.sekam.org.


Stichting SEKAM VIDEO


SEKAM VIDEO vertegenwoordigt film- en televisieproducenten bij de verdeling van thuiskopie- en leenrechtvergoedingen.

Zie voor meer informatie www.sekamvideo.org.


Stichting ter Exploitatie van Naburige rechten

sena

De Sena behartigt van rechtswege de belangen van uitvoerende kunstenaars (artiesten) en fonogrammenproducenten met betrekking tot de uitvoering van hun werk. Sena onderhandelt met betalingsplichtigen (muziekgebruikers, zoals omroepen) over de hoogte van de vergoeding, incasseert de vergoedingen bij muziekgebruikers en verdeelt deze inkomsten onder de rechthebbenden.

Zie voor meer informatie www.sena.nl.


Stichting Thuiskopievergoeding Audio Producenten


Stichting Thuiskopievergoeding Audio Producenten vertegenwoordigt producenten van geluidsdragers bij de verdeling van thuiskopie- en leenrechtvergoedingen.

Zie voor meer informatie www.stichtingstap.nl.


Stichting onafhankelijke Producenten Nederland – StOPnl

stopnl

StOPnl (“Stichting onafhankelijke Producenten Nederland”) is een belangenorganisatie voor (van een omroep) onafhankelijke Nederlandse producenten van filmwerken, welke is opgericht op 23 februari 2012. StOPnl behartigt de belangen van deze onafhankelijke producenten onder meer bij de exploitatie van filmwerken door middel van openbaarmaking, waarbij het irrelevant is welke techniek of welk platform hiervoor wordt gebruikt. Daarnaast behartigt StOPnl de belangen van deze stakeholders binnen het “Rechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties” (of: RoDAP) waarin naast producenten, omroepen en distributeurs zijn verenigd.

Zie voor meer informatie http://stop-nl.nl/


 

Stichting Exploitatie Mechanische Reproductierechten der Auteurs

Logo BumaStemra

Stemra vertegenwoordigt componisten, tekstdichters en muziekuitgevers bij regelingen voor de reproductie van muziek (bijvoorbeeld voor het maken van cd’s en dvd’s).

Zie voor meer informatie www.bumastemra.nl.


Stichting de Thuiskopie

thuiskopie

Stichting De Thuiskopie int de auteursrechtelijke vergoedingen voor het kopiëren voor eigen gebruik van beeld, tekst of geluid op voorwerpen die bestemd zijn om een werk ten gehore te brengen, te voortonen of weer te geven. Bij deze voorwerpen gaat het bijvoorbeeld om cassettebandjes, videobanden, recordable cd’s en dvd’s, maar tegenwoordig vooral computers, smartphones en tablets. De heffing wordt geïnd bij de fabrikant of importeur van de blanco informatiedragers, die deze via de aanschafprijs in de winkels doorberekent aan de consument. De hoogte van de thuisvergoeding wordt vastgesteld door de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen (SONT), waarin zowel onderhandelaars voor de rechthebbenden als de betalingsplichtigen vertegenwoordigd zijn. Stichting de Thuiskopie onderhandelt in de SONT voor de rechthebbenden. Het College is niet belast met toezicht op de SONT. De geïnde vergoedingen worden uitgekeerd aan rechthebbenden, zoals makers, uitvoerende kunstenaars, fonogrammenproducenten en filmproducenten.

Zie voor meer informatie www.thuiskopie.nl.


Vereniging voor regisseurs van filmwerken

vevam

Deze stichting vertegenwoordigt regisseurs van filmwerken bij de verdeling van onder andere kabel-, thuiskopie- en leenrechtvergoedingen.

Zie voor meer informatie www.vevam.org.


 

Stichting VIDEMA

videma

De stichting oefent namens ruim 3.500 Nederlandse en buitenlandse auteursrechthebbenden (producenten, omroepen, muziekuitgeverijen, etc.) vertoningsrechten uit op de tv-programma’s die via de belangrijkste Nederlandse publieke en commerciële kanalen worden uitgezonden. Klanten van Videma zijn bedrijven en instellingen die de tv-beelden zakelijk gebruiken, waaronder horecagelegenheden, fitnessbedrijven, recreatiecentra, winkels, sportkantines, etc. Videma incasseert vergoedingen bij zakelijke gebruikers en verdeelt deze op titelniveau onder de aangesloten auteursrechthebbenden.

Zie voor meer informatie www.videma.nl.

Contact

CvTA
Herengracht 566
1017 CH Amsterdam

Postbus 15072
1001 MB Amsterdam

T 020 30 30 261
info@cvta.nl