Privacy

 

Privacy Statement CvTA

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het College van Toezicht voor Auteurs- en Naburige rechten (‘CvTA’) en Stichting Facilitaire Voorzieningen CvTA verwerken persoonsgegevens over u vanwege de publiekrechtelijke taak, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • e-mailadressen en andere communicatiegegevens
 • functie
 • Rekeningnummer
 • Alle overige persoonsgegevens die uit noodzaak dienen te worden verwerkt voor de van toepassing zijnde verwerkingsdoelen

Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Toezicht houden op collectieve beheersorganisaties, waaronder preventief en repressief toezicht
 • Netwerk & relatiebeheer
 • Personeelsadministratie, waaronder werving en selectie en aanleggen personeelsdossiers
 • Kantoororganisatie
 • Afhandelen Wob-verzoeken

Het CvTA verwerkt persoonsgegevens indien hiervoor een wettelijke grondslag is. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, en publiekrechtelijke taak. Het merendeel van de persoonsgegevens worden door het CvTA verwerkt op basis van zijn publiekrechtelijke taak.

Bewaartermijn

Het CvTA zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden/doorgifte buiten de EU

Het CvTA verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van zijn publiekrechtelijke taak, de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het CvTA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ter uitvoering van zijn publiekrechtelijke taak kan het CvTA persoonsgegevens doorgeven aan toezichthouders binnen de Europese Unie met dezelfde publiekrechtelijke taak. Het College geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Unie.

Beveiliging

Het CvTA neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons beveiligingsbeleid.

Rechten van betrokkenen

U heeft de volgende privacyrechten:

 • Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die het CvTA van u verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die het CvTA van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen.
 • Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensbescherming.
 • Recht op beperking van de verwerking: het recht om het CvTA te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: het recht om uw persoonsgegevens in een aantal gevallen over te dragen.

Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten, kunt u hiervoor bij ons contact opnemen. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met het CvTA via: info@cvta.nl.

Meer informatie over privacy en de wettelijke regels hieromtrent is te vinden via deze link op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.