Bevoegdheden

 

Aan het College komt in het kader van zijn taakuitoefening een aantal bevoegdheden toe: een adviesrecht, informatierecht, toegangsrecht, inzagerecht, de bevoegdheid tot het benoemen van accountants en de bevoegdheid tot het geven van aanwijzingen. Hieronder komen deze bevoegdheden kort aan de orde.

Adviesrecht

Advisering over besluiten van collectieve beheersorganisaties
Het College kan over de volgende besluiten van collectieve beheersorganisaties deze organisaties gevraagd of ongevraagd van advies dienen:

  • een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding;
  • een besluit tot benoeming van een accountant;
  • een besluit tot vaststelling of wijziging van modelovereenkomsten met rechthebbenden betreffende de uitoefening en handhaving van auteursrechten of naburige rechten;
  • een besluit tot vaststelling of wijziging van andere modelovereenkomsten en reglementen die de uitoefening van de aan de collectieve beheersorganisatie opgedragen taak betreffen.

Niet bindend advies in geschillen

Het College kan een niet bindend advies geven in een geschil dat door belanghebbenden aan het College is voorgelegd, na het doorlopen van een geschillenregeling.

Informatierecht

Collectieve beheersorganisaties moeten het College vooraf schriftelijk informeren over te nemen besluiten die van wezenlijke invloed zijn op de uitoefening van hun taken. Zij moeten het College in ieder geval informeren over:

  • investeringen die een door het College bij reglement vast te stellen bedrag te boven gaan; en
  • het oprichten of mede-oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon of het deelnemen in een vennootschap.

Toegangsrecht

Het College heeft toegang tot de kantoren van collectieve beheersorganisaties. Verder mag het College de algemene ledenvergadering van Buma, de aangeslotenenvergaderingen van de overige collectieve beheersorganisaties en de bestuursvergaderingen van collectieve beheersorganisaties bijwonen.

Inzagerecht

Het College heeft inzage in de boeken, bescheiden en andere informatiedragers van collectieve beheersorganisaties, voor zover dit nodig is voor de uitoefening van het toezicht.

Benoemen accountant

Het College heeft de bevoegdheid tot het benoemen van een accountant om de boekhouding van een collectieve beheersorganisatie te laten onderzoeken.

Aanwijzing geven

Het College kan een collectieve beheersorganisatie een aanwijzing te geven met betrekking tot de uitoefening van diens taken. De beheersorganisatie is gehouden overeenkomstig de aanwijzingen te handelen. Een aanwijzing kan pas worden gegeven indien de beheersorganisatie binnen een door het College te bepalen periode na ontvangst van een voorafgaand advies, dit advies niet opvolgt.

Sancties

Het College kan een bestuurlijke boete opleggen indien een CBO een bindende aanwijzing niet naleeft en voorts indien een CBO onvoldoende medewerking verleent om bijvoorbeeld informatie te verstrekken. Het College kan in dergelijke gevallen ook een last onder dwangsom opleggen.

Contact

CvTA
Krom Boomssloot 22-II
1011 GW  AMSTERDAM

T 020 30 30 261
info@cvta.nl