Welke organisaties?

 

Het College houdt toezicht op onderstaande organisaties:


 OBO (ONAFHANKELIJKE BEHEERSORGANISATIE): 


Het Internationaal Bureau voor Auteursrecht (IBVA)

Het Internationaal Bureau voor Auteursrecht verzorgt sinds 1933 de incasso en repartitie voor alle aangesloten binnen en buitenlandse toneeluitgevers, -agenten, -schrijvers, -vertalers en -bewerkers. Het I.B.V.A. regelt de auteursrechten voor het amateurtoneel in Nederland en is daar landelijk het centrale bureau voor.

Zie voor meer informatie https://www.ibva.nl/


Rights Direct

Logo Rights Direct

RightsDirect is de internationale dochteronderneming van Copyright Clearance Center (CCC). Rights Direct is gevestigd in Amsterdam en exploiteert wereldwijde licenties voor het (her)gebruiken en delen van digitale informatie. CCC en RightsDirect bedienen samen meer dan 35.000 bedrijven en meer dan 12.000 rechthebbenden over de hele wereld.

Zie voor meer informatie https://www.rightsdirect.com/


 CBO (COLLECTIEVE BEHEERSORGANISATIE):


Vereniging Het Bureau voor Muziekauteursrecht

De vereniging Buma verleent bemiddeling inzake muziekauteursrecht. Het gaat hierbij om het ten behoeve van rechthebbenden (componisten, tekstdichters en muziekuitgevers) sluiten of ten uitvoer leggen van overeenkomsten betreffende de uitvoering van muziekwerken in het openbaar of de uitzending in een radio- of televisieprogramma. Buma maakt hierover afspraken met muziekgebruikers, zoals omroepen en orkesten. Buma onderhandelt met betalingsplichtigen over de hoogte van de vergoedingen en verdeelt de geïnde gelden vervolgens onder de rechthebbenden.

Zie voor meer informatie www.bumastemra.nl.


Stichting Collectieve Gelden Omroepen (SCGO)

Logo SCGOI

De Stichting Collectieve Gelden Omroepen (SCGO) vertegenwoordigt Nederlandse en buitenlandse omroepen (of hun vertegenwoordigers) bij de verdeling van de thuiskopie- en leenrechtvergoedingen.

Zie voor meer informatie https://www.scgo.info/nl/home/


Stichting Film Auteurs In Recht (FAIR)


De stichting Film Auteurs In Recht (FAIR) is opgericht om als Collectieve Beheerorganisatie (CBO) auteursrechtelijke gelden te innen en uit te keren namens audiovisuele verhalenvertellers, Directors of Photography / Editors / Production Designers en Sound Designers. Deze film- en televisiemakers behoren tot de doelgroepen van FAIR en kunnen zich kosteloos bij FAIR aansluiten.

Zie voor meer informatie: https://faircbo.nl/


Federatie Muziekauteurs- en uitgevers (FEMU)

De stichting FEMU (Federatie Muziekauteurs- en uitgevers) is opgericht in 2016 om de grafische reproductierechten in Nederland te exploiteren met betrekking tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van bladmuziek en muziekteksten. Dit doet FEMU namens de muziekuitgeverijen welke lid zijn van de NMUV (Nederlandse Muziek Uitgevers Vereniging) en de VMN (Vereniging van Muziekhandelaren- en Uitgevers in Nederland) en een mandaat hebben gegeven aan FEMU.

Zie voor meer informatie https://femu.nl/


The International Publishers Right Organization

IPRO

IPRO (“the International Publishers Right Organization”) vertegenwoordigt internationaal opererende uitgevers bij de incasso en verdeling van auteursrechtelijke vergoedingen geïncasseerd bij educatieve instellingen, bibliotheken en andere gebruikers.  De door IPRO geïncasseerde gelden hebben hoofdzakelijk betrekking op vergoedingen voor het (digitaal) kopiëren en hergebruik van boeken en tijdschriften (bijvoorbeeld voor het gebruik in readers). IPRO is de internationale evenknie van de stichting PRO.

Zie voor meer informatie www.ipro.nu


Stichting Leenrecht

leenrecht1

De Stichting Leenrecht is exclusief aangewezen om namens rechthebbenden de billijke vergoeding te incasseren die openbare bibliotheken verschuldigd zijn voor het uitlenen van beschermde werken, zoals boeken, cd’s en dvd’s. De hoogte van de leenrechtvergoeding wordt vastgesteld door de Stichting Onderhandelingen Leenvergoeding (Stol), waarin zowel onderhandelaars voor de rechthebbenden als de betalingsplichtigen vertegenwoordigd zijn. De Stichting Leenrecht onderhandelt in de Stol voor de rechthebbenden. Het College is niet belast met toezicht op de Stol. De leenrechtvergoedingen worden via zogenaamde repartitie- of verdeelorganisaties (organisaties die specifieke groepen van rechthebbenden vertegenwoordigen, zoals schrijvers, vertalers en illustratoren) aan de rechthebbenden uitgekeerd.

Zie voor meer informatie www.leenrecht.nl.


Stichting Literaire Rechten Auteurs

lira

Lira vertegenwoordigt schrijvers, bewerkers, vertalers, freelance journalisten en scenarioschrijvers bij de collectieve uitoefening en verdeling van leenrecht, kabelrecht, thuiskopievergoeding, deel van het reprorecht, LiteROM-gelden en voor journalisten de verdeling van de door stichting PRO geïncasseerde vergoeding voor readers, knipselkranten en –diensten.

Zie voor meer informatie www.lira.nl.


Stichting Naburige Rechtenorganisatie voor Musici en Acteurs

norma

NORMA vertegenwoordigt uitvoerende kunstenaars, zoals musici, acteurs, cabaretiers en dansers bij de collectieve exploitatie van hun naburige rechten in binnen- en buitenland. Dit houdt in het innen en verdelen van thuiskopie-, leenrecht-, verhuurrecht- satelliet- en kabelgelden, vergoedingen ten behoeve van achtergrondmuziek, exploitatie van audiovisuele archieven en van oude werken op dvd.

Zie voor meer informatie www.stichtingnorma.nl.


Stichting Organisatie voor PersuitgeversRecht

Stichting OPR behartigt uitgeversrecht namens Nederlandse nieuwsmedia. OPR beheert namens een groot deel van de Nederlandse nieuwsmedia het uitgeversrecht, en geeft daarmee Nederlandse nieuwsmedia meer controle over hoe hun online nieuwscontent wordt verspreid en helpt om oneigenlijk gebruik van die nieuwscontent te voorkomen. Collectief beheer van het uitgeversrecht door Stichting OPR zorgt ervoor dat er één centraal loket is waar rechthebbenden hun uitgeversrecht in beheer kunnen geven en waar internetplatforms terecht kunnen voor de bij dit recht horende licenties. 

Zie voor meer informatie: https://stichtingopr.nl/


Stichting Pictoright

pictoright

Pictoright vertegenwoordigt illustratoren, beeldend kunstenaars, grafisch vormgevers, fotografen en andere professionele beeldmakers bij regelingen voor de reproductie van beeldende kunst (beeldrecht). Tevens vertegenwoordigt zij de makers van visuele werken bij collectieve vergoedingsregelingen voor leenrecht, thuiskopie, reprorecht en readerregelingen en kabeldoorgifte.

Zie voor meer informatie www.pictoright.nl.


Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie

pro

PRO vertegenwoordigt uitgevers, mede namens hun auteurs, bij collectieve regelingen voor het reproduceren uit hun uitgaven voor onderwijspublicaties (readers en de LiteROM) en knipselkranten en –diensten. Ook verdeelt PRO het uitgeversaandeel van het leenrecht en verwerft mandaten voor een aangepaste Reprorechtregeling.

Zie voor meer informatie www.stichting-pro.nl


Stichting Reprorecht

De Stichting Reprorecht is exclusief belast met de incasso van de vergoedingen voor het kopiëren van (gedeelten uit) auteursrechtelijk beschermde geschriften. Tot 1 februari 2003 beperkte deze taak zich tot de incasso onder bepaalde groepen gebruikers in de publieke sector, zoals onderwijsinstellingen en bibliotheken. Sinds 1 februari 2003 is deze stichting ook belast met de inning van reprorechtvergoedingen bij het bedrijfsleven. De geïnde vergoedingen worden vervolgens uitgekeerd aan uitgevers en individuele auteurs. De hoogte van de reprorechtvergoeding is vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur (Staatsblad 2002, nr. 574).

Zie voor meer informatie www.reprorecht.nl.


Stichting tot Exploitatie van Kabeltelevisierechten op Audiovisueel Materiaal


SEKAM vertegenwoordigt onafhankelijke film- en televisieproducenten bij de verdeling van kabelrechtvergoedingen bij uitzending via de kabel in het buitenland. Daarnaast ontvangt SEKAM  van VIDEMA de vergoedingen voor Gesloten Netwerk en Groepstelevisie. SEKAM verdeelt deze gelden ten behoeve van de Nederlandse producenten.

Zie voor meer informatie www.sekam.org.


Stichting SEKAM VIDEO


SEKAM VIDEO vertegenwoordigt film- en televisieproducenten bij de verdeling van thuiskopie- en leenrechtvergoedingen.

Zie voor meer informatie www.sekamvideo.org.


Stichting ter Exploitatie van Naburige rechten

De Sena behartigt van rechtswege de belangen van uitvoerende kunstenaars (artiesten) en fonogrammenproducenten met betrekking tot de uitvoering van hun werk. Sena onderhandelt met betalingsplichtigen (muziekgebruikers, zoals omroepen) over de hoogte van de vergoeding, incasseert de vergoedingen bij muziekgebruikers en verdeelt deze inkomsten onder de rechthebbenden.

Zie voor meer informatie www.sena.nl.


Stichting Thuiskopievergoeding Audio Producenten


Stichting Thuiskopievergoeding Audio Producenten vertegenwoordigt producenten van geluidsdragers bij de verdeling van thuiskopie- en leenrechtvergoedingen.

Zie voor meer informatie www.stichtingstap.nl.


Stichting onafhankelijke Producenten Nederland – StOPnl

stopnl

StOPnl (“Stichting onafhankelijke Producenten Nederland”) is een belangenorganisatie voor (van een omroep) onafhankelijke Nederlandse producenten van filmwerken, welke is opgericht op 23 februari 2012. StOPnl behartigt de belangen van deze onafhankelijke producenten onder meer bij de exploitatie van filmwerken door middel van openbaarmaking, waarbij het irrelevant is welke techniek of welk platform hiervoor wordt gebruikt. Daarnaast behartigt StOPnl de belangen van deze stakeholders binnen het “Rechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties” (of: RoDAP) waarin naast producenten, omroepen en distributeurs zijn verenigd.

Zie voor meer informatie https://stop-nl.nl/


Stichting Exploitatie Mechanische Reproductierechten der Auteurs

Stemra vertegenwoordigt componisten, tekstdichters en muziekuitgevers bij regelingen voor de reproductie van muziek (bijvoorbeeld voor het maken van cd’s en dvd’s).

Zie voor meer informatie www.bumastemra.nl.


Stichting Verdeling Videoproducenten (SVVP)

Logo SVVP

De Stichting Verdeling Videoproducenten (SVVP) is opgericht in 2006 en vertegenwoordigt de producenten van beelddragers bij de verdeling van leenrechtvergoedingen.

Zie voor meer informatie https://verdelingvideo.nl/stichting/


Stichting de Thuiskopie

thuiskopie

Stichting De Thuiskopie int de auteursrechtelijke vergoedingen voor het kopiëren voor eigen gebruik van beeld, tekst of geluid op voorwerpen die bestemd zijn om een werk ten gehore te brengen, te voortonen of weer te geven. Bij deze voorwerpen gaat het bijvoorbeeld om cassettebandjes, videobanden, recordable cd’s en dvd’s, maar tegenwoordig vooral computers, smartphones en tablets. De heffing wordt geïnd bij de fabrikant of importeur van de blanco informatiedragers, die deze via de aanschafprijs in de winkels doorberekent aan de consument. De hoogte van de thuisvergoeding wordt vastgesteld door de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen (SONT), waarin zowel onderhandelaars voor de rechthebbenden als de betalingsplichtigen vertegenwoordigd zijn. Stichting de Thuiskopie onderhandelt in de SONT voor de rechthebbenden. Het College is niet belast met toezicht op de SONT. De geïnde vergoedingen worden uitgekeerd aan rechthebbenden, zoals makers, uitvoerende kunstenaars, fonogrammenproducenten en filmproducenten.

Zie voor meer informatie www.thuiskopie.nl.


Vereniging voor regisseurs van filmwerken

vevam

Deze stichting vertegenwoordigt regisseurs van filmwerken bij de verdeling van onder andere kabel-, thuiskopie- en leenrechtvergoedingen.

Zie voor meer informatie www.vevam.org.


Stichting VIDEMA

De stichting oefent namens ruim 3.500 Nederlandse en buitenlandse auteursrechthebbenden (producenten, omroepen, muziekuitgeverijen, etc.) vertoningsrechten uit op de tv-programma’s die via de belangrijkste Nederlandse publieke en commerciële kanalen worden uitgezonden. Klanten van Videma zijn bedrijven en instellingen die de tv-beelden zakelijk gebruiken, waaronder horecagelegenheden, fitnessbedrijven, recreatiecentra, winkels, sportkantines, etc. Videma incasseert vergoedingen bij zakelijke gebruikers en verdeelt deze op titelniveau onder de aangesloten auteursrechthebbenden.

Zie voor meer informatie www.videma.nl.


Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties

Stichting UvO is per 1 januari 2019 opgericht vanuit Stichting PRO specifiek voor de uitvoering van de zogeheten readerregeling. Op grond van de onderwijsexceptie van de Auteurswet (artikel 16) mogen onderwijsinstellingen zonder voorafgaande toestemming gedeelten van auteursrechtelijk beschermde werken gebruiken (openbaar maken of reproduceren), zolang het om een kort gedeelte gaat en zij daarvoor een billijke vergoeding betalen. Stichting UvO voert deze regeling uit.

Zie voor meer informatie www.stichting-uvo.nl

Contact

CvTA
Krom Boomssloot 22-II
1011 GW  AMSTERDAM

T 020 30 30 261
info@cvta.nl