Nieuws

Nieuws

13
jul
2022

Standpunt CvTA VOI©E CBO-Keurmerk, 13 juli 2022

Het CvTA heeft op verzoek van de brancheorganisatie VOI©E zijn standpunt bepaald ten aanzien van het VOI©E CBO-Keurmerk.

Ten behoeve daarvan heeft het CvTA een vergelijkend onderzoek gedaan naar de CBO-Keurmerkcriteria, versie 7 en de wettelijke bepalingen uit de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (hierna: Wet Toezicht).

De uitkomst is dat VOI©E in 2011 met de ontwikkeling van de 1e versie van het CBO-Keurmerk duidelijk voorzag in een behoefte in de sector aan regulering. Daarmee liep VOI©E voorop met het opnemen van bepalingen voor het goed functioneren van een Collectieve Beheer Organisatie (CBO). Veel van deze bepalingen zouden later een plaats krijgen in de Europese richtlijn en daarmee ook in de Wet Toezicht. Daardoor kon er een overlap ontstaan tussen de Wet Toezicht en de toen 6e en huidige 7e versie van het CBO-Keurmerk. Naar de inschatting van het CvTA is er inmiddels voor meer dan de helft van de criteria in het CBO-Keurmerk sprake van overlap met de wettelijke bepalingen, terwijl er op sommige onderdelen sprake is van een uiteenlopende interpretatie.

VOI©E en het CvTA zijn al langer met elkaar in gesprek over de vraag hoe het CBO-Keurmerk zich verhoudt tot de Wet Toezicht. Dit jaar zou een pilot worden gehouden om te bezien of het CvTA gebruik kan maken van de rapportage van de Keurmerkauditor. Het gaat daarbij om een beperkt aantal bepalingen uit de Wet Toezicht. Als doelstelling gold dat dit administratieve lasten voor de CBO’s daadwerkelijk zou moeten verlichten en dat het CvTA daarmee op effectieve en efficiënte wijze kan blijven voldoen aan zijn wettelijke taken.

VOI©E heeft vooruitlopend op de mogelijke uitkomsten van de pilot aan het CvTA gevraagd om een standpunt in te nemen hoe het VOI©E CBO-Keurmerk zich verhoudt tot het toezicht dat het CvTA uitoefent in het kader van de Wet Toezicht. Ter beantwoording van deze vraag baseert het CvTA zich op de resultaten van het vergelijkende onderzoek en heeft het CvTA opnieuw stilgestaan bij de overwegingen van de wetgever over de rol van het keurmerk, waarbij door de wetgever ook een belangrijke stem is toegekend aan het advies van de Commissie Auteursrecht.

Volgens de wetgever kan een Keurmerk aanvullend zijn op het wettelijk toezicht, maar kan van de uitoefening van een deel van het toezicht via een keurmerk door CBO’s zelf een verkeerd signaal uitgaan. Het CvTA geeft, in lijn hiermee en daarbij meewegend de ook in de gesprekscyclus met organisaties onder het toezicht geuite behoefte van de sector om duidelijkheid en tot een vermindering van administratieve lasten te komen, nu de voorkeur aan een keurmerk dat zich richt op voor een goed functionerend collectief beheer bevorderlijke onderwerpen waarover de wet zich niet met zoveel woorden uitspreekt. Een keurmerk dat zich richt op de toetsing van dergelijke onderwerpen kan daarmee van toegevoegde waarde zijn voor de sector.

Het keurmerk is van de sector. Daarmee is het ook aan de sector om te bezien hoe zij vorm wil geven aan het keurmerk. Het CvTA  benadrukt dat hij veel waarde hecht aan de collectieve belangenbehartiging zoals dat door VOI©E wordt uitgeoefend als brancheorganisatie. Het CBO- Keurmerk van VOI©E zoals dat in 2011 het licht zag en de opvolgende versies daarvan heeft de professionalisering van de sector collectief beheer sterk bevorderd.

Verlicht toezicht

Het CvTA doorloopt een separaat traject met alle organisaties onder het toezicht om de mogelijkheden van toepassing van risico gericht en verlicht toezicht door het CvTA te onderzoeken. Ten behoeve van dit traject heeft het CvTA inmiddels een uitvraag aan de sector verzonden. Het CvTA wil de uitkomsten van die uitvraag benutten om te bezien of en op welke wijze het beleid kan ontwikkelen ten aanzien van vormen van verlicht toezicht.

Het standpunt van het CvTA met betrekking tot het VOI©E CBO-Keurmerk is vandaag ook in een constructief overleg met een delegatie van het bestuur van VOI©E gedeeld.


Deel dit bericht via email