Kan bezwaar worden gemaakt tegen besluiten van het CvTA?

 

Voordat het CvTA besluit, stelt het CvTA belanghebbenden in de gelegenheid een zienswijze in te dienen aan de hand van bekendmaking en toezending van een voorgenomen besluit. Het CvTA betrekt de aldus ingediende zienswijzen bij het besluit en de oordeelsvorming. Tegen besluiten van het CvTA kunnen belanghebbenden gedurende een periode van 6 weken schriftelijk bezwaar indienen. Het CvTA stelt belanghebbenden tevens in staat dit schriftelijk bezwaar mondeling toe te lichten in een hoorzitting. Indien belanghebbenden de uitvoering van het besluit willen tegenhouden, kunnen zij naast een bezwaar bij het CvTA een voorlopige voorziening aanvragen bij de Rechtbank (bestuursrechter). De periode voor het aanvragen van een voorlopige voorziening is 2 weken volgend op de datum van het besluit. Het CvTA beslist over het bezwaar met inachtneming van de ingediende en gehoorde bezwaren. Tegen de beslissing op bezwaar van het CvTA kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken na de datum van de beslissing beroep aantekenen bij de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht.

 

 

 

Contact

CvTA
Krom Boomssloot 22-II
1011 GW  AMSTERDAM

T 020 30 30 261
info@cvta.nl