Wat voor organisatie is het CvTA?

 

Het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvTA) heeft tot taak toezicht uit te oefenen op de inning en de verdeling van de vergoedingen door collectieve beheersorganisaties. Dit staat in de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.

Het CvTA is een zogenaamd Zelfstandig Bestuurs Orgaan (ZBO), evenwel zonder rechtspersoonlijkheid. ‘Zonder rechtspersoonlijkheid’ betekent dat de ZBO CvTA onder de rechtspersoon van het Rijk valt. Een ZBO voert een overheidstaak uit en hoort bij de Rijksoverheid al maakt het geen onderdeel uit van een ministerie. ZBO’s zijn zelfstandig, maar de minister heeft wel zeggenschap over de ZBO. In het geval van het CvTA benoemt de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) de Collegeleden van het CvTA en is verantwoordelijk voor de financiering van deze ZBO. Ook moet de minister verantwoording kunnen afleggen over een ZBO aan de Eerste en Tweede Kamer. In dat kader stelt het CvTA vóór 1 juli van enig jaar een jaarverslag op over het voorafgaande jaar en brengt dat uit aan de minister van JenV.

Contact

CvTA
Krom Boomssloot 22-II
1011 GW  AMSTERDAM

T 020 30 30 261
info@cvta.nl