Is het CvTA een marktmeester?

 

Ja, het CvTA is – net als de Autoriteit Consument en Markt (ACM) – een marktmeester waar het gaat om het functioneren van de aangewezen collectieve beheersorganisaties. Het CvTA richt zich daarbij op het functioneren van deze organisaties op het gebied van a) het voldoende inzicht verschaffen aan rechthebbenden en betalingsplichtigen in hun algemene en financiële beleid b) voldoende zijn toegerust om hun taken naar behoren te kunnen uitoefenen c) de geïnde vergoedingen op rechtmatige wijze over de rechthebbenden verdelen overeenkomstig het repartitiereglement d) voldoende rekening houden met de belangen van betalingsplichtigen e) een deugdelijke geschillenregeling voor rechthebbenden kennen f) gelijke gevallen op gelijke wijze behandelen. Het toezicht van het CvTA strekt zich derhalve niet uit op het functioneren van de andere partijen ‘in de markt’: gebruikers of rechthebbenden. Het ACM houdt specifiek toezicht op de collectieve beheersorganisaties op het punt van de mededingingsregels, zoals opgenomen in de Mededingingswet.

Contact

CvTA
Krom Boomssloot 22-II
1011 GW  AMSTERDAM

T 020 30 30 261
info@cvta.nl