Besluit tot goedkeuring van de voorgenomen wijziging van de statuten van Vevam – Vevam – 29 juni 2016

 

Vevam verzocht het College per brief van 12 april 2016 te oordelen over een mogelijke wijziging van rechtsvorm van vereniging naar stichting, en goedkeuring van de voorgenomen wijziging van de statuten die daarmee verband houdt. Het College gaf in zijn brief van 9 mei aan dat het CvTA geen wettelijke taak of bevoegdheid heeft om de rechtsvorm van een collectieve beheersorganisatie te beoordelen en adviseerde Vevam de statuten te wijzigen rekening houdend met de komende implementatiewet van de EU-Richtlijn Collectief Beheer (per 1 januari 2017). Vevam verzocht het CvTA hierop de voorgelegde statuten toch te beoordelen naar huidig recht. Het College stemt daarmee in, onder de voorwaarde dat Vevam in het eerste halfjaar van 2017 wederom een wijziging van de statuten ter goedkeuring aan het CvTA zal voorleggen, die dan op grond van de dan van kracht zijnde implementatiewet beoordeeld zal worden. Het besluit van het College kunt u hier downloaden.