Nieuws

Nieuws

15
jun
2021

Afronding toezicht traject Buma Stemra n.a.v. het rapport Winter

Het CvTA heeft op 3 juni jl. een brief naar Buma Stemra gestuurd met eindconclusies en aanbevelingen inzake de afronding van het geïntensiveerd toezicht traject Buma Stemra n.a.v. het rapport Winter. In de brief staan een onderbouwing van de eindconclusie en een aantal aandachtspunten. In de bijlage van deze brief staan de bevindingen van de evaluatie en de gesprekken met daarbij een aantal aanbevelingen per aandachtsgebied. U kunt de brief hier inzien.

Er is op verzoek van het CvTA door Buma Stemra een eigen evaluatie uitgevoerd van de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de vastgestelde verbeterpunten en aanbevelingen uit het rapport van de commissie Winter. Vervolgens heeft het CvTA zelf gesprekken gevoerd met onder meer medewerkers van- en betrokkenen bij Buma Stemra, met als doel een eigen oordeel te vormen over de huidige situatie bij Buma Stemra.

Het CvTA heeft geconcludeerd dat Buma Stemra de in het rapport Winter geconstateerde knelpunten voortvarend heeft opgepakt en daarop voldoende verbeteringen laat zien. Buma Stemra heeft de afgelopen periode een groot aantal maatregelen ingevoerd op het gebied van governance, organisatie, Legal, Finance, compliance en personeel. De (top-) leidinggevenden laten voorbeeldgedrag zien en geven de veranderopgave gestalte in hun functioneren. De Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, de Raad van Rechthebbenden en de Ondernemingsraad functioneren in onderlinge samenhang en naar behoren. Uit de gevoerde gesprekken komt naar voren dat Buma Stemra niet alleen op papier, maar ook in gedrag en cultuur de nodige veranderingen ondergaat. Hierin geven bestuur, management, Ondernemingsraad, Raad van Toezicht en Raad van Rechthebbenden van Buma Stemra het goede voorbeeld: besluitvorming is transparanter, tegenstellingen spelen minder een rol, de onderlinge verhoudingen zijn sterk verbeterd, sleutelfiguren voelen zich meer betrokken.

Op basis van de bovenstaande conclusie en met inachtneming van de gegeven aandachtspunten, heeft het CvTA een gegrond vertrouwen dat het bestuur van Buma Stemra voldoende “in control” is om de nog af te ronden verbeterpunten en aanbevelingen (veranderopgave) van het rapport Winter te volbrengen. Het CvTA beëindigt het traject van geïntensiveerd toezicht per 3 juni 2021. Dit betekent dat vanaf die datum het reguliere toezicht door het CvTA weer van toepassing is op Buma Stemra. Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze conclusie geen oordeel is over de kwaliteit van het algeheel functioneren van Buma Stemra.

Het CvTA spreekt nadrukkelijk waardering uit voor de open en constructieve samenwerking met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Buma Stemra en de inzet van de medewerkers van Buma Stemra, gedurende het toezichttraject. Daarnaast is het goed om te zien dat de Raad van Bestuur van Buma Stemra de aandachtspunten onderkent en reeds de nodige stappen heeft gemaakt in het kader van het ingezette strategietraject. Het CvTA wenst Buma Stemra veel succes toe bij het voltooien van de veranderopgave.


Deel dit bericht via email